ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN.


Artikel 1. Definities
1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
GoedeReputatie: Goede Reputatie BV, gevestigd te Alkmaar, die eigenaar is van de handelsnaam GoedeReputatie.nl, de Website(s) www.goedereputatie.nl en zich bezig houdt met de exploitatie daarvan, KvK nummer  63685299.
E-mailadres: marcel@goedereputatie.nl, telefoonnummer 0615066398.

Website: de website van Goede Reputatie B.V., te bereiken via de domeinnaam  www.goedereputatie.nl en waar bij pagina’s beschikbaar zijn voor marketingdoeleinden, informatieverschaffing of het laten plaatsen van aanbevelingen.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de (rechts)persoon die de diensten van GoedeReputatie.nl wenst te gebruiken en afneemt voor het zoeken of opnemen van aanbevelingen, bedrijfsreclame, gegevens van het bedrijf of instelling.

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens: alle op de Website ingebrachte gegevens door bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die op enigerlei wijze voor het gebruik van de op de website toegewezen ruimte door de desbetreffende gebruiker worden ingevoerd op de Website.

Overmacht: elke, van de wil van Goede Reputatie B.V., onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door GoedeReputatie.nl jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van GoedeReputatie.nl kan worden verlangd.

Abonnement: Het recht van de Opdrachtgever om voor een periode van 1 jaar, ingaande op het moment van aangaan van de overeenkomst met Goede Reputatie B.V., gebruik te maken van een eigen pagina op de Website en deze binnen de in deze algemene voorwaarden en de richtlijnen zoals vermeld op de Website te gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden van Goede Reputatie B.V. zijn van toepassing op alle offertes die GoedeReputatie.nl uitbrengt en op alle overeenkomsten die zij sluit alsmede op de toegang en het gebruik van de Website.

2.    De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever, is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

3.    Voor zover Goede Reputatie  B.V. derden betrekt bij de uitvoering van de overeenkomst, geldt dat deze algemene voorwaarden tevens zijn bedoeld ten behoeve van die derden waardoor deze derden rechtstreeks beroep kunnen doen op deze algemene voorwaarden jegens Opdrachtgever.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1.    GoedeReputatie.nl verstuurt aan Opdrachtgever een digitale offerte, waarin diverse abonnementen voor haar dienstverlening worden aangeboden tegen verschillende prijzen. Aangeboden diensten, abonnementen en/of pakketten zijn onder meer, maar niet beperkt tot het beschikbaar stellen van ruimte door GoedeReputatie voor het plaatsen van aanbevelingen door derden, het plaatsen van het bedrijfslogo van de opdrachtgever, het plaatsen van de bedrijfsgegevens en ruimte om te adverteren c.q. reclame te maken voor het eigen bedrijf of instelling (of een combinatie van de genoemde opties).

2.    Een Opdrachtgever kan ook zich met haar bedrijfsgegevens inschrijven op de Website.

3.    De overeenkomst tot het gebruikmaken van de dienstverlening van GoedeReputatie komt tot stand nadat Opdrachtgever aan de hand van de digitale offerte of via inschrijving op de website zorg draagt voor verstrekking van de in de offerte verzochte gegevens, waaronder naam/adres en woonplaatsgegevens, en Opdrachtgever een uitdrukkelijke keuze maakt voor een bepaald abonnement (dat ook kenbaar kan worden gemaakt door het aanvinken voor akkoord).De overeenkomst kan derhalve ook op elektronische wijze tot stand komen.

4.    Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, spant GoedeReputatie zich in zo spoedig mogelijk ruimte op de Website beschikbaar te maken, van welke ruimte Opdrachtgever conform de overeenkomst en specificaties gebruik kan maken. Tevens spant GoedeReputatie zich in zo spoedig mogelijk een wachtwoord voor die ruimte voor Opdrachtgever beschikbaar te hebben.

5.    De overeenkomst gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Deze heeft een looptijd van één jaar.  Nadat de looptijd van één jaar is verstreken, wordt de overeenkomst daarna telkens automatisch met één jaar verlengd, tenzij de overeenkomst tegen het einde van de (verlengde) looptijd wordt opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.    Door het verstrekken van de verzochte gegevens, gaat Opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

7.    Een opdrachtgever is verplicht zorg te dragen zorg voor het verstrekken van juiste en actuele gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens.

8.    GoedeReputatie.nl verstrekt aan Opdrachtgever per e-mail of anderszins een bevestiging van de inschrijving van de Opdrachtgever op de Website en van de totstandkoming van de overeenkomst onder vermelding van de wederzijdse rechten en plichten.

9.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van GoedeReputatie.

 
Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
1.    GoedeReputatie.nl biedt Opdrachtgever aan om aan haar gegeven of te geven aanbevelingen te (laten) plaatsen op de aan haar ter beschikking gestelde ruimte op de Website. Binnen de aan de Opdrachtgever toegewezen ruimte kan Opdrachtgever eveneens ten behoeve van hun bedrijf of instelling adverteren c.q. reclame maken, hun gegevens en bereikbaarheid van hun bedrijf of instelling tonen.

2.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan misbruik te maken of fraude te plegen, door bijvoorbeeld de vindbaarheid of aanbevelingen op welke wijze dan ook te manipuleren. Opdrachtgever houdt zich aan voor het gebruik gestelde richtsnoeren.

3.    GoedeReputatie.nl zorgt voor de technische middelen om de hiervoor genoemde faciliteiten te kunnen gebruiken en spant zich in om conform de overeengekomen specificaties haar diensten te leveren.

4.    Door GoedeReputatie.nl genoemde termijnen gelden altijd bij benadering en gelden nooit als fatale termijn. Overschrijding van een (lever)termijn door GoedeReputatie.nl, kan niet tot schadeplichtigheid van GoedeReputatie.nl leiden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van GoedeReputatie.nl.

5.    Vanwege de aard van de dienstverlening kan GoedeReputatie.nl niet garanderen dat de Website en de dienst van GoedeReputatie.nl ononderbroken werkt, vrij zal zijn van virussen of van fouten.

6.    GoedeReputatie.nl is gerechtigd om de exploitatie van de Website en/of de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Tevens is het Goede Reputatie.nl toegestaan de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

7.    GoedeReputatie.nl kan er niet voor instaan dat zij voldoet aan alle door Opdrachtgever opgegeven, overeengekomen of gewenste specificaties, zoals layout, kleur, maatvoering, leesbaarheid of vindbaarheid. GoedeReputatie.nl spant zich in dit zoveel als mogelijk na te streven, maar zij kan daarbij worden beperkt door bijvoorbeeld een technische onmogelijkheid. Dit geeft Opdrachtnemer nimmer recht om te reclameren, of verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

8.    GoedeReputatie.nl bepaalt welke ruimte op de Website aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de voor haar gereserveerde ruimte. Evenmin is sprake van exclusiviteit voor Opdrachtgever. Het kan voorkomen dat de vindbaarheid van die ruimte wijzigt, bijvoorbeeld door dienstverlening van GoedeReputatie aan derden.

9.    Indien de overeenkomst (om welke reden dan ook) tot een einde komt, wordt de voor Opdrachtgever beschikbaar gehouden pagina op de Website gesloten, alle content van Opdrachtgever gewist. Ook alle voor Opdrachtgever geplaatste aanbevelingen worden verwijderd. Er geldt geen bewaarplicht voor GoedeReputatie of plicht tot afgifte daarvan aan Opdrachtgever of een derde.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
1.    Alle content op de Website of anderszins door GoedeReputatie.nl verstrekt – waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's , beeld- en/of geluidsmateriaal of formats – is eigendom van GoedeReputatie.nl of van door GoedeReputatie.nl ingeschakelde derden, behoudens de content welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever wordt aangeleverd.

2.    De domeinnaam www.GoedeReputatie.nl, en de software aangaande GoedeReputatie.nl is eigendom van GoedeReputatie.nl of van de door haar ingeschakelde derden.

3.    Het is Opdrachtgever zonder toestemming van GoedeReputatie.nl niet toegestaan logo’s, handelsnamen en andere (intellectuele) eigendomsrechten van GoedeReputatie.nl (of van door haar ingeschakelde derden) te gebruiken, te verveelvoudigen of te openbare.

4.    Het is niet toegestaan om de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden, behoudens het bekijken van de Website en de content daarop voor eigen gebruik. Het is tevens verboden om de Website te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze Website.

5.    Concepten, ideeën en voorstellen die voor Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven eigendom van GoedeReputatie.nl. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht, heeft GoedeReputatie het recht daar tegen op te treden en haar schade te verhalen.

Artikel 6. Gebruik diensten door Opdrachtgever
1.    Opdrachtgever zal op eerste verzoek gehoor geven aan redelijke verzoeken van GoedeReputatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

2.    Opdrachtgever is bij het gebruik van de diensten van GoedeReputatie en van de Website verantwoordelijk voor compatibele hard- en software.

3.    Bij het gebruik van de diensten door Opdrachtgever, waaronder het plaatsen van content op de Website dient te worden verstaan,  dient Opdrachtgever te voldoen aan de door GoedeReputatie.nl gestelde (technische) eisen en zich te houden aan door Opdrachtgever gestelde en te stellen richtlijnen.

4.    GoedeReputatie.nl is gerechtigd aan Opdrachtgever te stellen (technische) eisen aan te passen, bijvoorbeeld indien zij haar dienstverlening aanpast aan de stand der techniek. GoedeReputatie.nl is gerechtigd de dienstverlening van tijd tot tijd te onderbreken indien dat noodzakelijk is voor het verrichten van onderhoud.

5.    Het gebruik van gegevens die via GoedeReputatie.nl openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van GoedeReputatie.nl, het maken van reclame, plaatsen van advertenties en het tonen van aanbevelingen.

6.    Het is onder geen beding toegestaan om een substantieel gedeelte van de inhoud van de gegevens uit de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en)herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken onder andere in de zin van de Databankenwet.

7.    GoedeReputatie.nl is te allen tijde gerechtigd content, waaronder verstaan advertenties, van of ten behoeve van Opdrachtgever te weigeren of onmiddellijk en zonder aankondiging te verwijderen, indien deze naar het uitsluitend oordeel van GoedeReputatie.nl niet voldoet aan de daarvoor gestelde en/of geldende eisen of in strijd is met rechten van derden, de wet, de openbare orde of goede zeden en/of met deze algemene voorwaarden, dan wel schade kan berokkenen aan (de goede naam van) GoedeReputatie.nl. Indien content geweigerd wordt of wordt verwijderd op grond van deze bepaling, is GoedeReputatie.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg daarvan.

8.    Opdrachtgever garandeert dat door haar geplaatste content juist is en garandeert dat zij de Website en de dienstverlening van GoedeReputatie.nl gebruikt op de wijze die overeenstemt met het doel van de overeenkomst en in lijn is en die overeenstemt met gebruikelijke en eerlijke handelspraktijken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de dienstverlening en Website op frauduleuze wijze te gebruiken. Opdrachtgever garandeert zich te onthouden van uitlatingen op de Website die schade kunnen berokkenen aan GoedeReputatie.nl of aan haar dienstverlening.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
1.    De verplichting van GoedeReputatie.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een inspanningsverplichting. Zij spant zich in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.

2.    GoedeReputatie.nl is uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming die aan haar zelf of aan haar ondergeschikten is toe te rekenen. GoedeReputatie.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelingen van door GoedeReputatie.nl ingeschakelde derden.

3.    Aansprakelijkheid van GoedeReputatie.nl voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade zoals gederfde winst of bedrijfstagnatie, is uitgesloten.

4.    Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik van de Website door Opdrachtgever of voor schade als gevolg van geplaatste aanbevelingen is uitgesloten.

5.    Indien en voor zover GoedeReputatie.nl aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000,-- per schadegeval.

6.    Opdrachtgever kan zich niet meer op een tekortkoming van GoedeReputatie.nl beroepen, indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden schriftelijk en met reden omkleed bij GoedeReputatie.nl over dat gebrek heeft geklaagd. Opdrachtgever is gehouden de uitvoering van de overeenkomst door GoedeReputatie.nl, waaronder de plaatsing van de content, te controleren. Indien niet binnen veertien dagen na plaatsing over de content is gereclameerd, geldt de content als door Opdrachtgever geaccepteerd.

7.    De bevoegdheid van Opdrachtgever zich op een tekortkoming van GoedeReputatie.nl te beroepen, vervalt in elk geval uiterlijk één jaar nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had behoren te zijn.

8.    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 8. Vrijwaring
1.    Opdrachtgever vrijwaart GoedeReputatie.nl voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van gebruikmaking van de Dienst (informatie, plaatsing, inhoud, et cetera)  en welke aanspraken niet in de risicosfeer van Opdrachtgever vallen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, sprake is van ongeoorloofde mededinging of misleidende reclame.

Artikel 9. Uitsluiting                                                                                  
1.    GoedeReputatie.nl behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van GoedeReputatie, waaronder maar niet beperkt tot degene die ter uitsluitende beoordeling van GoedeReputatie op enige wijze in strijd handelt met aan hem of haar gestelde richtlijnen voor gebruik of met deze algemene voorwaarden, of in strijd handelt met de wet, openbare orde of goede zeden. Uitsluiting op grond van deze bepaling, leidt nimmer tot schadeplichtigheid van GoedeReputatie.nl.

Artikel 10. Verwijzingen
1.    GoedeReputatie.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. GoedeReputatie.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, of de levering van producten of diensten van derden.

2.    Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners dan zijn de privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. GoedeReputatie.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 11. Beveiliging
1.    GoedeReputatie.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

2.    In het geval communicatie geschiedt tussen GoedeReputatie.nl en Opdrachtgever met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie.

3.    GoedeReputatie.nl is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

4.    Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Artikel 12. Overmacht
1.    GoedeReputatie.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Indien de situatie van Overmacht drie maanden heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder dat partijen daardoor schadeplichtig worden.

Artikel 13. Betaling/incasso
1.    Betaling door Opdrachtgever aan GoedeReputatie.nl in het kader van een abonnementsaanvraag vindt plaats door betaling via de door GoedeReputatie aangeboden betalingsinstrumenten op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling vooraf.

2.    Door GoedeReputatie.nl genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders door GoedeReputatie.nl is aangegeven.

3.    Indien GoedeReputatie.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door Opdrachtgever aan GoedeReputatie.nl worden vergoed, met een minimum van € 150,-- (exclusief BTW).

4.    Over de periode dat Opdrachtgever in verzuim is met een betalingsverplichting, is Opdrachtgever gehouden vertragingsrente te vergoeden tot de dag der algehele voldoening. De door Opdrachtgever verschuldigde vertragingsrente bedraagt de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%.

5.    Tenzij anders overeengekomen, zullen door de Opdrachtgever aan GoedeReputatie.nl gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Uitsluitend indien sprake is van ontbinding op grond van overmacht, vindt restitutie plaats van het gedeelte van het abonnementsgeld over de periode vanaf het moment van ontbinding tot de einddatum van het abonnement indien geen sprake was geweest van tussentijdse beëindiging.

6.    Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening ten aanzien van een betalingsverplichting jegens GoedeReputatie.nl.

7.    GoedeReputatie.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien, een reeds ingegaan abonnement kan nooit aan prijsverhogingen onderhevig zijn.
 
Artikel 14. Gebruik wachtwoord
1.    GoedeReputatie.nl zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst de Opdrachtgever een wachtwoord - hyperlink te verschaffen voor zover dat noodzakelijk is om het abonnement te kunnen gebruiken.

2.    Opdrachtgever is gehouden het Wachtwopord goed te bewaren en geheim te houden. Opdrachtgever is slechts gerechtigd het door GoedeReputatie.nl toegekende wachtwoord te verstrekken aan haar eigen werknemers, die het wachtwoord nodig hebben ter vervulling van de werkzaamheden van Opdrachtgever.

3.    Voorts staat de Opdrachtgever er voor in dat deze werknemers het Wachtwoord slechts ten behoeve van de werkzaamheden van Opdrachtgever zullen gebruiken.

4.    Opdrachtgever is schadeplichtig voor alle vormen van schade, waaronder mede begrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van het wachtwoord, als ook voor aan haar toe te rekenen misbruik van de dienstverlening door GoedeReputatie.nl.

Artikel 15. privacybeleid
1.    GoedeReputatie.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers. GoedeReputatie.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke en bedrijfsmatige informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacybeleid (Quitclaim) zijn omschreven.

2.    Het doel van het plaatsen van gegevens op de Website is om bezoekers van de Website in staat te stellen kennis te nemen van de aan Opdrachtgever gedane aanbevelingen, contact met Opdrachtgever op te nemen met als doel informatie te verkrijgen of overeenkomsten aan te gaan. Opdrachtgever kan voorts advertenties te plaatsen c.q. reclame te maken voor haar bedrijf of instelling.

Met het plaatsen van gegevens op de Website biedt Opdrachtgever bezoekers van de website de mogelijkheid haar gegevens te selecteren en te bekijken en contact met Opdrachtgever op te nemen. GoedeReputatie.nl neemt daarin geen actieve rol in. Voorts zal GoedeReputatie.nl gegevens van Opdrachtgever verder niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

3.    GoedeReputatie legt de persoonsgegevens, die door gebruikers worden ingevuld voor het gebruikmaken van GoedeReputatie.nl in haar database vast zonder dat deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor een koppeling aan de door de gebruiker geplaatste aanbeveling en voor verificatiedoeleinden.

4.    Door gebruikmaking van de diensten van GoedeReputatie.nl is Opdrachtgever akkoord dat haar persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en site verbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie van GoedeReputatie.nl aan houders van een abonnement op GoedeReputatie.nl.

5.    GoedeReputatie.nl kan zogenoemde cookies of andere technische maatregelen gebruiken om ervaring met GoedeReputatie.nl te personaliseren waarbij ook het wachtwoord van de gebruiker kan worden opgeslagen.

Artikel 16. Ontbinding
1.    GoedeReputatie.nl is gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder daardoor schadeplichtig te worden in de volgende gevallen:
-    Aan Opdrachtgever is surséance van betaling verleend, Opdrachtgever is toegelaten tot de WSNP of verkeert in staat van faillissement, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend.
-    Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de door GoedeReputatie.nl voor de gebruikmaking van haar dienstverlening gestelde eisen en richtlijnen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van content in strijd met rechten van derden, of ins strijd met de wet, of de goede zeden, of van content dat schade berokkent aan de goede naam van GoedeReputatie.nl. 

2.    Ontbinding ontslaat Opdrachtgever nooit van een betalingsverplichting.

Artikel 17. Diversen
1.    Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2.    Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door GoedeReputatie.nl worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op www.goedereputatie.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.    Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan en beslecht door aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda (sector kanton indien van toepassing).

© 2015 GoedeReputatie.nl, Alkmaar
Alle rechten voorbehouden