Disclaimer GoedeReputatie.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• de webpagina: iedere webpagina waarin GoedeReputatie.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
• GoedeReputatie.nl: de bevoegde uitgever van de webpagina;
• gebruik(en): onder meer inladen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen);
• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door GoedeReputatie.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch GoedeReputatie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

GoedeReputatie.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

GoedeReputatie.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

GoedeReputatie.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. GoedeReputatie.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is GoedeReputatie.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. GoedeReputatie.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de website GoedeReputatie.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

U zult  GoedeReputatie.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.